En el Caso Taula, Antifraude acredita contrataciones irregulares en Enguera y Requena
Leer más
Mario Sánchez, alcalde de Requena, insiste en su total y absoluta inocencia
Leer más
El Cetro Ocupacional Maria Rafols para personas con diversidad funcional te invita a conocerlos
Leer más

EL OBSERVATORIO DEL TEJO

CARTA OBERTA PER A UN MEMBRE DE COMPRMIS

Estimat José Miguel:

Has d’entendre que el meu sentiment pel nacionalisme, en general, no siga tot com poguera d’afectiu ser en una altra circumstància, tenint en compte que part de la meua vida l’he subsistit pres de les decisions del que coneixem per «nacionalismo español» i una altra part davall l’amenaça d’un altre nacionalisme que solem conéixer com «Nacionalisme perifèric». Ambdós nacionalismes posseïdors del mateix esperit excloent i minimalista de pàtria mínima i pensament únic, que porten malament la pervivència junt amb un altre sistema d’idees i conceptes més amplis i diferents.

Tu mateix, i véns a fer bo el meu anterior plantejament, inclús adduint que ens coneixes, perquè t’arribes a fer present habitualment per ací, dubtes que els autòctons d’esta comarca ens sentim part integrant de València. Este és el quid de la qüestió del desconeixement que des del nacionalisme valencià s’obté de la nostra forma de ser o pensar. A este efecte vull recordar-te que la comarca Requena-Utiel és l’única que dins de la província de València va accedir voluntàriament a propiciar la seua integració a la Comunitat Valenciana o, País Valencià, com agrades, totes les altres ho van ser per designació per mitjà del «familiar» acord decretat a este efecte pels reis Alfons X de Castella i Jaume I d’Aragó (Aragó no Catalunya) , els que aleatòriament van traçar una ratlla en Setaigües, dictant la divisió d’un territori que havia romàs unit durant huit segles anteriors. Si es tracta d’anar a la tribu, anem a la tribu.

Evidentment que els territoris, independentment del que el nacionalisme de l’un i l’altre signe propugnen o desitgen, són contextos compostos per individus la llibertat primària del qual els atorga diferent forma de pensament i que, mentres continuem convivint (tant de bo que per molts anys) , davall l’empara d’un sistema democràtic, cada ciutadà tindrà la potestat de pronunciar-se amb vista a la seua pertinença com millor li vinga en gana i, així i tot, abrigar el sentiment que a este efecte puga assumir, es podran decretar actituds, però no sentiments.

Pel que fa a la meua persona, com la de tants altres que per ací conec, no vaig tindre en moment algun dubte cap amb vista a poder aprofitar l’adveniment democràtic per a aprofundir en el coneixement de la llengua valenciana o, catalana, com preferisques, perquè considerava convenient integrar-me plenament en la cultura i sentir de la comunitat en què vaig nàixer, vaig créixer i vaig viure tota la meua vida, conseqüentment hui puc expressar-me amb normalitat, tant en forma escrita com parlada en ambdós llengües autòctones i oficials de la meua comunitat. Com a funcionari públic, mai vaig fer distinguos i sempre vaig atendre qualsevol persona que va requerir dels meus servicis en l’idioma en què se’m va dirigir, encara que alguns quedaren al principi sorpresos.

No jutjaré si tu compartixes o no la idea de pertinença de la nostra comunitat, o país, com agrades, als denominats Països Catalans, però sí et diré que com a regidor independent de l’Ajuntament de Requena, vaig ser invitat diverses vegades a Catalunya al Congrés de regidors dels Països Catalans i sí que vaig poder presenciar i escoltar insitu el que expressaven els ponents de Compromís o del Bloc, que ve a ser el mateix, en aquells fòrums, no cal que m’ho traduïsquen des d’ABC o de Les Províncies. A este efecte, et puc manifestar que venia a ser molt paregut al que enunciaven els d’ERC, no diferenciaven en molts matisos.

Des del vostre minimalisme, els nacionalistes espanyols o perifèrics, no soleu veure més enllà dels vostres propis plantejaments, o tot blanc o tot negre; un partit, un idioma i un país, tota la resta és aleatori i ignoreu l’enriquiment que l’aportació d’altres cultures i pensaments poden tributar a la manera de convivència en comú, eixa és l’autèntica diferència entre un minimalista i un internacionalista, el mode de la visió del món i l’empatia cap a altres sensibilitats.

Bé, que cada u convisca amb el seu personal sentir, jo, si no et molesta molt, seguiré considerant-me requenense, comarcà, valencià, espanyol, europeu i ciutadà del món i, com a membre d’una comunitat fronterera, rebent en la meua terra a tota persona de bé que desitge arribar-se junt amb nosaltres, independentment de la seua raça, color, religió, condició sexual o idioma. Sempre ha sigut així en esta terra i, sobretot, m’encantarà saludar-te si tens a bé presentar-te a mi quan estigues a Requena, simplement perquè no crec conéixer-te a nivell personal, perquè de ser així, no tindria cap inconvenient a iniciar jo la dit salutació.

Amb tots els meus respectes i reconeixement personal:

Julián Sánchez

________________________________________________________________________________________________________________

CARTA ABIERTA PARA UN MIEMBRO DE COMPRMIS

Estimado José Miguel:

Has de entender que mi sentimiento por el nacionalismo, en general, no sea todo lo afectivo que pudiera ser en otra circunstancia, habida cuenta que parte de mi vida la he subsistido preso de las decisiones de lo que conocemos por “nacionalismo español” y otra parte bajo la amenaza de otro nacionalismo que solemos conocer como “nacionalismo periférico”. Ambos nacionalismos poseedores del mismo espíritu excluyente y minimalista de patria mínima y pensamiento único, que llevan mal la pervivencia junto con otro sistema de ideas y conceptos más amplios y diferentes.

Tú mismo, y vienes a hacer bueno mi anterior planteamiento, aun aduciendo que nos conoces, porque te llegas a hacer presente habitualmente por aquí, dudas de que los autóctonos de esta comarca nos sintamos parte integrante de Valencia. Este es el quid de la cuestión del desconocimiento que desde el nacionalismo valenciano se obtiene de nuestra forma de ser o pensar. A tal efecto quiero recordarte que la comarca Requena-Utiel es la única que dentro de la provincia de Valencia accedió voluntariamente a propiciar su integración en la Comunidad Valenciana o, País Valenciano, como gustes, todas las demás lo fueron por designación mediante el “familiar” acuerdo decretado al efecto por los reyes Alfonso X de Castilla y Jaime I de Aragón (Aragón no Cataluña), quienes aleatoriamente trazaron una raya en Siete Aguas, dictando la división de un territorio que había permanecido unido durante ocho siglos anteriores. Si se trata de ir a la tribu, vayamos a la tribu.

Evidentemente que los territorios, independientemente de lo que el nacionalismo de uno y otro signo propugnen o deseen, son contextos compuestos por individuos cuya libertad primaria les otorga diferente forma de pensamiento y que, mientras sigamos conviviendo (ojalá que por muchos años), bajo el amparo de un sistema democrático, cada ciudadano tendrá la potestad de pronunciarse en orden a su pertenencia como mejor le venga en gana y, aun así, abrigar el sentimiento que al efecto pueda asumir, se podrán decretar actitudes, pero no sentimientos.

En lo referente a mi persona, como la de tantos otros que por aquí conozco, no tuve en momento alguno duda ninguna en orden a poder aprovechar el advenimiento democrático para profundizar en el conocimiento de la lengua valenciana o, catalana, como prefieras, porque consideraba conveniente integrarme plenamente en la cultura y sentir de la comunidad en la que nací, crecí y viví toda mi vida, consecuentemente hoy puedo expresarme con normalidad, tanto en forma escrita como hablada en ambas lenguas autóctonas y oficiales de mi comunidad. Como funcionario público, nunca hice distingos y siempre atendí a cualquier persona que requirió de mis servicios en el idioma en el que se me dirigió, aunque algunos quedasen al principio sorprendidos.

No voy a juzgar si tú compartes o no la idea de pertenencia de nuestra comunidad, o país, como gustes, a los denominados Países Catalanes, pero sí te diré que como concejal independiente del Ayuntamiento de Requena, fui invitado en diversas ocasiones a Cataluña al Congreso de regidores de los Países Catalanes y sí que pude presenciar y escuchar insitu lo que expresaban los ponentes de Compromís o del Bloc, que viene a ser lo mismo, en aquellos foros, no hace falta que me lo traduzcan desde ABC o de Las Provincias al efecto, te puedo manifestar que venía a ser muy parecido a lo que enunciaban los de ERC, no diferenciaban mucho al efecto.

Desde vuestro minimalismo, los nacionalistas españoles o periféricos, no soléis ver más allá de vuestros propios planteamientos, o todo blanco o todo negro; un partido, un idioma y un país, todo lo demás es aleatorio e ignoráis el enriquecimiento que la aportación de otras culturas y pensamientos pueden tributar al modo de convivencia en común, esa es la auténtica diferencia entre un minimalista y un internacionalista, el modo de la visión del mundo y la empatía hacia otras sensibilidades.

Bien, que cada cual conviva con su personal sentir, yo, si no te molesta mucho, seguiré considerándome requenense, comarcano, valenciano, español, europeo y ciudadano del mundo y, como miembro de una comunidad fronteriza, recibiendo en mi tierra a toda persona de bien que desee llegarse junto a nosotros, independientemente de su raza, color, religión, condición sexual o idioma. Siempre ha sido así en esta tierra y, sobre todo, me encantará saludarte si tienes a bien presentarte a mí cuando estés en Requena, simplemente porque no creo conocerte a nivel personal, porque de ser así, no tendría ningún inconveniente en iniciar yo dicho saludo.

Con todos mis respetos y reconocimiento personal:

Julián Sánchez Sánchez

Comparte: Carta oberta per a un membre de Compromis